SOLAR

Επιλέξτε γλώσσα

Είστε εδώ:

FAQ NetMetering

FAQ NetMetering

Τι είναι το net-metering;

Το σύστημα net-metering είναι ο απλούστερος τρόπος σύνδεσης μιας οικιακής ή εμπορικής ή βιομηχανικής μονάδας παραγωγής.Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του και εφόσον υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή δεν χάνεται αλλά πιστώνεται λογιστικά για μια ορισμένη χρονική περίοδο στον καταναλωτή.

Τι κερδίζω επενδύοντας στο net-metering;

Το netmetering παρέχει έναν φυσικό και σίγουρο μέτρο αντιστάθμισης στις συνεχείς αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών του σπιτιού ή της επιχείρησης σας. Επιπλέον, ο αυτοπαραγωγός απαλλάσσεται από μια πληθώρα επιπλέον χρεώσεων, που επιβαρύνουν τον καταναλωτή μέσω του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ποια άλλα οφέλη προκύπτουν;

Το netmetering προσδίδει μια πληθώρα οικονομικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών πλεονεκτημάτων, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι:

  • Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης.
  • Συμβολή στην αποσυμφόρηση του δικτύου, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής τους καλοκαιρινούς μήνες.
  • Η κατανάλωση γίνεται κοντά στην παραγωγή μειώνοντας τις απώλειες στα καλώδια.
  • Δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την Πολιτεία, αφού η παραγόμενη ενέργεια δεν πωλείται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Συνεπώς δεν υπάρχουν έσοδα που μπορεί να φορολογηθούν, ούτε κάποια τιμή πώλησης η οποία αργότερα μπορεί να μειωθεί.
  • Αύξηση της ενεργειακής κατηγορίας του ακινήτου λόγω παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.
  • Το netmetering αποτελεί έναν απλό και οικονομικά βιώσιμο μηχανισμό που ενθαρρύνει τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αυξάνει τις θέσεις εργασίας και συντελεί στην τοπική, εθνική και διεθνή ανάπτυξη.

Πού μπορώ να εγκαταστήσω ένα σύστημα αυτοπαραγωγής;

Το netmetering απευθύνεται τόσο σε οικιακούς όσο και σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές. Έτσι μπορεί να εγκατασταθεί σε στέγες και οροφές σπιτιών και επιχειρήσεων, αλλά και σε βοηθητικούς χώρους. Επιπρόσθετα, ο νόμος 4203/2013 δεν περιορίζεται σε εγκαταστάσεις επί κτιρίων αλλά αφορά γενικά τις “εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού”, δηλαδή το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί επί εδάφους, αλλά και να αξιοποιηθούν βοηθητικοί χώροι όπως πέργκολες, γκαράζ, κήποι, ακόμα και όμορα ανεκμετάλλευτα οικόπεδα.

Είναι αξιόπιστη η τεχνολογία του;

Την τελευταία δεκαετία υπήρξε θεαματική πρόοδος στην εξέλιξη των Α.Π.Ε και ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Έτσι, η τεχνολογία είναι πλέον ώριμη ώστε να επιτρέψει την αποδοτική λειτουργία συστημάτων συμψηφισμού ενέργειας. Ωστόσο για ένα μακροχρόνιο προσοδοφόρο επενδυτικό αποτέλεσμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι καθοριστική η πολυετής εμπειρία των υπευθύνων υλοποίησης έργου στην αποτελεσματική διαχείριση και στην υλοποίηση ενεργειακών έργων και επενδύσεων.

Τι μέγεθος πρέπει να έχει το σύστημα που θα εγκαταστήσω;

Σύμφωνα με την Υ.Α μία οικιακή εγκατάσταση αυτοπαραγωγού μπορεί να είναι έως 20 KW ή αν είναι πάνω από 20 KW η ισχύς μπορεί να είναι μέχρι το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.

Για φορείς που επιτελούν κοινωφελές έργο υπό τις οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις η ΥΑ επιτρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.

Παρόλα αυτά κάθε εγκατάσταση πρέπει να διαστασιολογείται διαφορετικά και να βασίζεται σε μια εμπεριστατωμένη μελέτη ανάλογη των ενεργειακών αναγκών και οικονομικών δυνατοτήτων του παραγωγού.

Ποια είναι η διαδικασία ένταξης στο netmetering;

Για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αρχικά αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ της αρμόδιας περιοχής.

Μετά την υποβολή της αίτησης και την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων, ο Διαχειριστής του Δικτύου, εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός ενός (1) μηνός σε διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο που περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης, η οποία ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.

Μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του Διαχειριστή του Δικτύου και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη. Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού. Η υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Με το πέρας των εργασιών για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος, πραγματοποιείτε η ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού μετά από αίτημα προς τον ΔΕΔΔΗΕ.